نگهداری، مراقبت از سالمندان سالم و نیازمند پوشک

همراهی، مراقبت، درست کردن غذا و امورات منزل سالمندان

نظافت راه پله
نظافت محل کار
نظافت منزل