تماس با ما

براحتی و از طریق روش های مختلف با ما، در ارتباط باشید.

به دنبال شغل خدماتی هستید؟
درخواست نیروی نظافت
درخواست پرستار، مراقبت
سؤالات متداول